ક્રિભકો અને હજીરા માટેના ઓર્ડર દર ગુરુવારે જ વિતરણ કરવામાં આવશે.
  • કેટેગરીસંપર્ક કરો

નામ 
ઈ-મેઈલ 
ફોન 
વિષય 
મેસેજ 

વધુમાં વધુ અક્ષરો: 500.       તમારી પાસે characters left.
 મને આ ઓર્ડરની કોપી મોકલો 

નીચેનો સુરક્ષા કોડ દાખલ કરો:
...


સરનામું

કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિ
સહારા દરવાજા,
રીંગરોડ,
સુરત, 3૯૫૦૦ર
મોબાઇલ : ૯૮૨૫૨૦૯૫૪૦
ફોન: ૦૨૬૧-૨૪૯૦૭૧૭
  • New
  • New
  • યુઝર મેનુ

  • શોપિંગ કાર્ટ

    તમારી શોપિંગ કાર્ટ હાલમાં ખાલી છે